Hòa giải đầu tư

Hoạt động đầu tư phức tạp và phát sinh các tranh chấp có thể giải quyết nhanh hơn qua hòa giải đầu tư giữa các nhà đầu tư kết hợp với hòa giải viên.